Studenter och utbildning

Välkommen att utbilda dig hos oss. Vi tar emot studenter inom flera olika vårdyrken.

Bland dem som gör sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss finns idag studenter som utbildar sig till :

  • arbetsterapeuter 
  • dietister
  • fysioterapeuter 
  • läkare
  • medicinska sekreterare
  • sjuksköterskor

Som student hos oss kommer du tillsammans med handledare och andra studenter, inom olika professioner och på olika nivåer i utbildningen, att delta i vår dagliga verksamhet. 

Peer-learning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) utgår från lärstilen peer-learning, som innebär att studenter på samma utbildningsnivå lär tillsammans och återkopplar till varandra, samt reflekterar över sitt eget lärande och utveckling utifrån kursmålen med hjälp av en logg-bok.

Utbildningsmomenten hos oss omfattar även interprofessionellt lärande och innebär att, när så är lämpligt, studenter inom olika professioner lär av och med varandra.

Vi som arbetar här är måna om att skapa en bra lärandemiljö och att utveckla verksamheten. Därför tar vi tacksamt emot synpunkter och återkoppling från studenter.

Patientledd utbildningssession

Alla studenter som har sin VFU hos oss får möjlighet att under en särskild session träffa patienter som lever med en kronisk sjukdom. Dessa sessioner är obligatoriska i den mån schemat tillåter det och samtliga studenter som är på någon av de fyra enheterna inom Akademiskt specialistcentrum deltar vid samma session.

Studenterna får träffa två patienter med, för det mesta, olika diagnoser som berättar om sina erfarenheter av att leva med en kronisk sjukdom. Efter patientberättelserna finns möjlighet till samtal, frågor och diskussioner. Träffarna sker digitalt via länk. 

Detta upplägg har använts under HT 2018 vid 12 tillfällen och utvärderingar från både studenter och patienter visar att det har varit ett väldigt lärorikt och givande utbildningstillfälle.

Vill du vara med? 

Du som vill göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss kontaktar samordnaren på din högskola. De hjälper dig att beställa din praktikplats hos oss. 

När det gäller dig som utbildar dig till sjuksköterska tar vi för närvarande emot studenter på grundutbildningsnivå och specialistsjuksköterskor från Karolinska Institutet. För tillfället kan vi inte erbjuda VFU-platser från andra lärosäten. 

Vi hoppas att du ska trivas hos oss!