Kvalitetsindikatorer för vård vid MS

Inom Centrum för neurologi arbetar vi aktivt med kvalitetsindikatorer för den vård vi erbjuder dig som är patient hos oss och lever med multipel skleros, MS.

Kvalitetsindikatorerna baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid MS och Parkinsons sjukdom. Mer information om de nationella riktlinjerna hittar du längre ner på den här sidan.

Fokusområden 2023

Under 2023 har vi valt att fokusera extra mycket på följande tre kvalitetsindikatorer. 

1. Årligt läkarbesök och regelbundna MR-kontroller

Under pandemin ersattes många återbesök med videobesök. Många personer med MS undvek besök i vården och det var många som inte gjorde sin magnetkameraundersökning som planerat.

Inom Centrum för neurologi gör vi nu en extra insats för att träffa patienter som inte varit hos oss på ett tag. Vi ser också över vilka patienter som bedöms behöva en ny magnetkameraundersökning och kommer att remittera dem till en sådan.

2. Erbjuda MS-skola till MS-diagnostiserande inom fyra år

Då man får diagnosen MS uppstår vanligtvis funderingar kring vad sjukdomen innebär inför framtiden. Bra och saklig information är viktig för att minska oro och ger verktyg för att hantera eventuella symtom av diagnosen. Många känner också behov av att träffa andra i samma situation.

Vi på Centrum för neurologi har infört en rutin att inom fyra år från diagnostillfället erbjuda våra patienter att delta i MS-inriktad patientutbildning (så kallad MS-skola). Utbildningen sker i grupp med andra personer som också fått sin MS-diagnos nyligen. Varje träff består av föreläsning och gruppdiskussion kring dagens ämne.

3. Erbjuda kurser i att hantera MS-relaterad trötthet

Sjukdomsrelaterad trötthet, så kallad fatigue, är ett vanligt och besvärande symtom vid MS. Den kan påverka arbetsliv, familjeliv och fritid. Vi uppmärksammar eventuell MS-trötthet då du själv berättar om symtom för oss eller då du fyller i skattningsskalor i Patientens egen registrering (PER) i MS-registret.

Vi inom Centrum för neurologi har också en rutin för att kartlägga tröttheten på ett systematiskt sätt. På så vis kan vi erbjuda dig som har svår MS-trötthet att gå en kurs hos vår arbetsterapeut för att hantera tröttheten. Kursen genomförs enligt ett standardiserat program och sker i grupp tillsammans med andra personer som också har MS-diagnos.

Nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer vid MS

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer som anger vilka undersökningar och behandlingar som ska erbjudas dig som har multipel skleros eller Parkinsons sjukdom. Uppdaterade riktlinjer publicerades november 2022, vilka ersatte de tidigare riktlinjerna från 2016.

Du kan läsa mer om Socialstyrelsens nationella riktlinjer på deras webbplats här: Information till patienter om de nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom – socialstyrelsen.se (länken öppnas i nytt fönster) 

Vad är kvalitetsindikatorer?

Socialstyrelsen har tagit fram kvalitetsindikatorer för att utvärdera viktiga aspekter i vården. Kvalitetsindikatorer för MS innefattar bland annat att:

  • Det ska gå kort tid från sjukdomsdebut till MS-diagnos
  • Du snabbt ska komma i gång med behandling
  • Du ska få tillgång till MS-sjuksköterska och MS-team
  • Du ska få neurologisk rehabilitering
  • Du ska erbjudas årligt besök hos neurolog och
  • Du ska varje år erbjudas undersökning med magnetkamera

Centrum för neurologis resultat

För flera indikatorer uppnår och överträffar vi inom Centrum för neurologi de mål som Socialstyrelsen tagit fram. Här kan du läsa om våra resultat.

Vid skov-vis MS är det ofta angeläget att komma i gång med behandling. Därför strävar vi efter att så kort tid som möjligt ska gå mellan det att remiss kommer in till oss och att behandling inleds. På Centrum för neurologi är mediantiden från remiss till behandlingsstart 1,6 månader vilket är avsevärt kortare än vid andra specialistenheter i landet.

94 procent av våra patienter under 40 år som har skovvis förlöpande MS får bromsbehandling (Socialstyrelsens mål: mer än 90 procent).

88 procent av våra patienter som är yngre än 60 år och har skovvis förlöpande MS har genomgått minst en magnetkameraundersökning under de senaste två åren (Socialstyrelsens mål: mer än 80 procent).

100 procent av våra patienter har tillgång till MS-sjuksköterska, vilket överensstämmer med Socialstyrelsens rekommendationer.

Vår rapportering i MS-registret uppgår till nästan 100 procent. Socialstyrelsen har här inte angett något mål men menar att över 90 procent är att eftersträva.

Läs mer om kvalitetsindikatorer i det här dokumentet på Socialstyrelsens webbplats: Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom – Indikatorer - socialstyrelsen.se (pdf öppnas i nytt fönster)