Kvalitetsindikatorer för vård vid Parkinsons sjukdom

Inom Centrum för neurologi arbetar vi aktivt med kvalitetsindikatorer för den vård vi erbjuder dig som är patient hos oss och lever med Parkinsons sjukdom.

Kvalitetsindikatorerna baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård Parkinsons sjukdom. Mer information om de nationella riktlinjerna hittar du längre ner på den här sidan.

Fokusområden 2023

Under 2023 har vi valt att fokusera extra mycket på följande tre kvalitetsindikatorer.

1. Årliga besök till läkare och Parkinsonsjuksköterska

Det finns ingen botande behandling för Parkinsons sjukdom. Däremot finns symtomlindrande behandlingar med en stor effekt på funktion och välbefinnande. 

Behandlingen blir alltmer komplex ju längre sjukdomen fortskrider. Ett kontinuerligt och individanpassat omhändertagande med återkommande undersökningar hos en läkare med betydande erfarenhet av Parkinsons sjukdom är grunden för en god vård.

Läkarkontakten kan i perioder av stabil sjukdom ersättas av kontakt med Parkinsonsjuksköterska eller med annan hälso- och sjukvårdspersonal som ingår i det multidisciplinära teamet. I de nationella riktlinjerna rekommenderas att uppföljning bör ske minst två gånger per år.

Vi erbjuder årligt återbesök till läkare och årligt återbesök till Parkinsonsjuksköterska. Besöken planeras med halvårsintervall. Vi har också som mål att erbjuda nybesökstid inom en månad vid misstanke om Parkinsons sjukdom.

2. Tillgång till multidisciplinärt team och psykiatrisk kompetens

Parkinsons sjukdom kan påverka en persons liv på många olika sätt. Det kan till exempel bli svårt att klara dagliga aktiviteter som att utföra sitt arbete, laga mat eller utöva sina fritidsintressen.

När det händer kan det behövas insatser från ett multidisciplinärt team -alltså ett team med flera olika vårdprofessioner - där varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens. Teamet kan hjälpa patienten att bibehålla livskvalitet och förmåga att vara aktiv och delaktig i samhället, trots sin kroniska sjukdom.

I Parkinsonteamet vid Centrum för neurologi ingår läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped, psykiater och psykiatrisjuksköterska. Vi samarbetar också med husläkarmottagningar, primärvårdsrehab, neuroteam och specialiserad neurologisk rehabilitering.

3. Förbättrad rapportering i kvalitetsregister.

Nationella kvalitetsregister beskriver vårdkvalitet och möjliggör olika typer av uppföljning och jämförelser. En hög grad registrering i kvalitetsregister är därför önskvärd för att kunna upprätthålla en bra vård.

Under 2023 genomför vi på Centrum för neurologi en insats för att förbättra registreringarna i Neuroregister. Målet är att vi ska registrera över 70 procent av våra patienter i Neuroregister.

Vad är kvalitetsindikatorer?

Socialstyrelsen har tagit fram kvalitetsindikatorer för att utvärdera viktiga aspekter i vården. Kvalitetsindikatorer för Parkinsons sjukdom innefattar bland annat:

  • Tid från sjukdomsdebut till behandlingsstart.
  • Årligt besök hos läkare inom specialistvården.
  • Tillgång till Parkinsonsjuksköterska.
  • Kontinuerlig uppföljning minst två gånger per år.
  • Tillgång till multidisciplinära team.
  • Rapportering i Neuroregister.
  • Tillgång till behandling med läkemedel mot Parkinsons sjukdom, avancerad behandling, antidepressiv läkemedelsbehandling och läkemedelsbehandling vid parkinsondemens.

Centrum för neurologis resultat

På Centrum för neurologi uppfyller vi alla dessa indikatorer. Då diagnosen är fastställd påbörjar vi också medicinering så snabbt som möjligt.

Dessutom har vi under 2023 genomfört 20 tematräffar, antingen digitalt eller fysiskt på plats. Tematräffarna ger patienterna fördjupad kunskap kring sin sjukdom, möjlighet att ställa frågor och att diskutera med andra patienter som är i samma situation. Vid tematräffarna får patienterna också ytterligare möjlighet att träffa teamets olika vårdprofessioner.

Nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer vid Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer som anger vilka undersökningar och behandlingar som ska erbjudas dig som har Parkinsons sjukdom. Uppdaterade riktlinjer publicerades november 2022, vilka ersatte de tidigare riktlinjerna från 2016.

Du kan läsa mer om Socialstyrelsens nationella riktlinjer på deras webbplats här: Information till patienter om de nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom – socialstyrelsen.se (länken öppnas i nytt fönster)