Information till dig som har behandling med rituximab (Mabthera/Rixathon) för MS 2020-03-19

Vi vet alla att situationen kring det pågående Corona-virusutbrottet påverkar många samhällsfunktioner och även väcker många frågor, till exempel vilka personer som kan anses utgöra en riskgrupp för ett allvarligare förlopp. Här vill vi sammanställa några punkter samt vissa förändringar i våra rutiner.

Svar kring frågor om Corona och MS

  • Vid MS fungerar infektionsförsvaret normalt och man har inte ökad risk att bli infekterad av corona eller andra virus. Däremot verkar behandlingar såsom rituximab immundämpande. Det betyder att vissa av immunsystemets funktioner påverkas, vilket också är syftet eftersom man vill minska den inflammation i nervsystemet som MS innebär.
  • Det är känt att risken för vissa bakteriella luftvägsinfektioner, ffa i luftvägarna, kan öka i någon mån vid långvarig behandling med rituximab. Däremot påverkas inte risken för t ex herpesvirus-infektioner så som bältros.
  • Det finns inga uppgifter om att immundämpande behandlingar för autoimmuna sjukdomar ger ökad risk för ett allvarligare förlopp vid coronavirusinfektion. Studier från Italien där många har insjuknat visar tydligt att hög ålder och samsjuklighet med ffa hjärt-lungsjukdomar och vissa riskfaktorer som rökning är det som mest påverkar risken för ett allvarligt förlopp vid coronavirus-infektion.
  • För yngre och medelålders individer finns en liten risk att utveckla allvarlig lungpåverkan vid coronavirusinfektion, där man tror att en del av mekanismen är en överreaktion i immunförsvaret och där immundämpande läkemedel kan ha en positiv effekt på sjukdomsförloppet.
  • Slutsats: Behandling med rituximab ökar inte risken att drabbas av coronavirus-infektion, men kan möjligen påverka sjukdomsförloppet positivt eller negativt i mindre grad.

Effekten av Rituximab och förändrade rutiner

  • Effekten av rituximab på sjukdomsaktivitet vid MS är mycket mer långvarig än vi tidigare trott, där effekten ligger kvar i flera år.
  • Det är sannolikt att ett mer utglesat intervall för rituximab-infusioner innebär att risken för att utveckla ökad mottaglighet för i första hand bakteriella infektioner kan minskas samt att det också blir enklare att komplettera vaccinationsskyddet om det skulle behövas.
  • Med hänsyn till nuvarande situation och att effekten av rituximab ligger kvar så länge kommer alla behandlingar med rituximab att skjutas upp så att intervallet sedan senaste infusion kan komma att ligga i intervallet 12-24 månader.
  • Detta innebär också att vi kan minska behovet av resor och sjukvårdsbesök som inte är nödvändiga.

Sammanfattningsvis

Rituximab ger ett långvarigt skydd mot ny sjukdomsaktivitet vid MS, men kan på sikt ge viss ökad infektionskänslighet ffa avseende bakterieinfektioner i luftvägarna. Genom att glesa ut infusionsintervallet kan vi upprätthålla en god MS behandlingseffekt och samtidigt minska risken för att infektioner, även om betydelsen av detta i kontext av coronavirus är oklar.