Uppdaterad information till dig som har behandling med rituximab (Mabthera/Rixathon) för MS 2020-06-29

Vi vet alla att situationen kring den pågående covid-19-pandemin påverkar många samhällsfunktioner och även väcker många frågor, t ex vilka personer som kan anses utgöra en riskgrupp för ett allvarligare förlopp. Här vill vi sammanställa några punkter samt vissa förändringar i våra rutiner.

Svar kring frågor om covid-19 och MS

  • Vid MS fungerar infektionsförsvaret normalt och man har inte ökad risk att bli infekterad av covid-19 eller andra virus. Däremot verkar behandlingar så som rituximab immundämpande. Det betyder att vissa av immunsystemets funktioner påverkas, vilket också är syftet eftersom man vill minska den inflammation i nervsystemet som MS innebär.
  • Den samlade vetenskapliga dokumentationen är fortfarande begränsad gällande effekter av olika immundämpande behandlingar inklusive rituximab för autoimmuna sjukdomar såsom MS i samband med covid-19.
  • Det är känt att risken för vissa bakteriella luftvägsinfektioner, framför allt i luftvägarna, kan öka i någon mån vid långvarig behandling med rituximab. Däremot förefaller inte risken för till exempel herpesvirus-infektioner så som bältros att öka.
  • Eftersom antalet rapporterade patienter med MS och svår covid-19 är lågt och vi inte har kunskap om hur många som blivit smittade totalt, går det inte att dra några säkra slutsatser om absoluta risker kopplade till någon specifik MS-behandling. Nuvarande data indikerar dock inte att någon av våra behandlingar utgör en betydande riskfaktor.
  • En viss ökad risk för sjukhuskrävande vård vid covid-19-infektion vid behandling med rituximab kan dock föreligga, vilket också stöds av vad som tidigare beskrivits avseende bakteriella infektioner vid rituximab-behandling (se ovan).
  • Slutsats: Behandling med rituximab ökar inte risken att drabbas av covid-19, men kan möjligen påverka sjukdomsförloppet i mindre grad, till exempel öka risken för att man sekundärt får en bakteriell infektion.

Effekten av Rituximab och förändrade rutiner

  • Effekten av rituximab på sjukdomsaktivitet vid MS är mycket mer långvarig än vi tidigare trott, där effekten ligger kvar i flera år.
  • Det är sannolikt att ett mer utglesat intervall för rituximab-infusioner innebär att risken för att utveckla ökad mottaglighet för i första hand bakteriella infektioner kan minskas samt att det också blir enklare att komplettera vaccinationsskyddet om det skulle behövas.
  • Med hänsyn till nuvarande situation och att effekten av rituximab ligger kvar så länge kommer alla behandlingar med rituximab att skjutas upp så att intervallet sedan senaste infusion kan komma att ligga i intervallet 12-24 månader.
  • Detta innebär också att vi kan minska behovet av resor och sjukvårdsbesök som inte är nödvändiga.

Sammanfattningsvis

Rituximab ger ett långvarigt skydd mot ny sjukdomsaktivitet vid MS, men kan på sikt ge viss ökad infektionskänslighet framför allt avseende bakterieinfektioner i luftvägarna. Genom att glesa ut infusionsintervallet kan vi upprätthålla en god MS-behandlingseffekt och samtidigt minska risken för infektioner, även om betydelsen av detta i kontext av covid-19 är oklar.